Narasimha Liberates Bhagat Prahalada

Narasimha, Narsingh, Hiranyakashipu, Prahalada, man-lion god

Narasimha is the man-lion form, avatar of Vishnu Narayan

Leave a Reply