Mahakal Sketch by Bhagat Singh Bedi

Mahakal, Shri Kaal, Mahadev, Mahesh, Shiva, Shri Kharag, Lord Shiv, Sada Shiv, Shiv ji, Lord Shiva

Leave a Reply